கணினிகள் பற்றி கற்றல் சிறந்த எப்போதும் வியாபிக்கச்செய் - 2022-04-22 02:41:05

காலம் : 07:40 காட்சிகள் : 12969 சமர்ப்பிக்கப்பட்டது : 2022-04-22 02:41:05
விளக்கம் : கற்பிப்பதில் கடினமான விஷயம் சிறந்த எப்போதும் வியாபிக்கச்செய் ஒரு சேரி என்னவென்றால், அவர்கள் ஒருபோதும் சேவலில் இருந்து தங்கள் மனதைப் பெற மாட்டார்கள். அவள் சலிப்படைவதற்கு முன்பு நான் அவளுக்கு ஒரு சுட்டியைப் பற்றி கற்பிக்கவிருந்தேன், இவை அனைத்தையும் செய்தேன்., 2022-04-22 02:41:05